Здравствени центар Ужице

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

            

 

 

                 ОЈ Општа болница Ужице

  1. 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............... 2 извршиоца

                 

                 ОЈ Дом здравља Прибој

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................. 1 извршилац

                

              Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место  медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – степен стучне спреме,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о положеном стучном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.