Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 1459                   од    22.02.2022 .год , Здравствени центар расписује  

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

ОЈ Дом здравља Ужице

1.Доктор медицине изабрани лекар ................................................................... 2 извршиоца

 

ОЈ Дом здравља Прибој

1.Возач у санитетском превозу ............................................................................ 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Прибој

1.Перач лабораторијског посуђа ......................................................................... 1 извршилац

2.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге .................... 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Ужице

1.Софтвер инжењер  ................................................................................................... 1 извршилац

2.Радник обезбеђења без оружја-чувар ................................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Пријепоље

1.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................... 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља Нова Варош

 1. Возач у санитетском превозу ................................................................................. 1 извршилац

 

 

         Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место софтвер инжењер –VII  степен стручне спреме,завршена висока школа из области информатике и рачунарске науке и радно искуство на пословима одржавања информационих система
 • За радно место радник обезбеђења без оружја –чувар- IV степен стручне спреме,завршено средње образовање,без обзира на радно искуство
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима-VI степен стручне спреме,засвршена средња медицинска школа,смер медицински техничар,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место  возач у санитетском превозу  –III или IV  степен стручне спреме завршена средња   школа ,возачка дозвола  Б категорије,без обзира на радно искуство
 • За радно место перач лабораторијског посуђа и спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-I  степен стручне спреме,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о пложеном стучном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.