ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

02-бр. 243/2

23.02.2022. год.

Т р с т е н и к

 

            На основу Дописа Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022. године о прудужењу Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа, члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), у даљем тексту: Закон, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), Кадровског плана за Дом здравља „Др Сава Станојевић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 13.12.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа 02-бр. 243/1 од 23.02.2022. године, в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребу за заснивањем радног односа, за рад на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад, на пословима:

 

 

  1. У Служби хитне медицинске помоћи
    1. Возач санитетског возила у санитетском превозу у Одсеку санитетског превоза .......... 1 извршилац

 

Опис послова:

- врши хитан санитетски превоз пацијената;

- врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

- помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

- управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

- на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

- рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу;

- надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

- при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

- води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

- одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

- у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;

- материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

 

                  Стручна спрема/образовање:

средње образовање

 

Услови за пријем у радни однос кандидата су: средње образовање, возачки испит за Б категорију.

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању, оверену фотокопију возачке дозволе за Б категорију.

 

Додатна знања и посебни услови предвиђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља “Др Сава Станојевић”

 

Напомена: лекарско уверење и претходни лекарски преглед којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

    

Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

Контакт телефон: 037/714-150.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.