ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-01-1482/2021-02 од 04.01.2022. године у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 1. САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката,
 2. проверава исправност финансијско - рачуноводствених образаца,
 3. припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава,
 4. врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње),
 5. врши билансирање позиција биланса стања,
 6. израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама,
 7. води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана,
 8. припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање,
 9. припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању,
 10. припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама,
 11. прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада,
 12. води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима,
 13. води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом,
 14. евидентира пословне промене,
 15. припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе,
 16. чува и архивира помоћне књиге и евиденције,
 17. врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса,
 18. припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна,
 19. контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење,

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-најмање три године радног искуства на финансијским и рачуноводственим пословима.

 

Уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, копија дипломе/ уверење о стеченом траженом образовању и доказ о радном искуству на финансијским и рачуноводственим пословима..

 

Достављена документа се неће враћати.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.