ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1394/2021-02 од 02.12.2021. године у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 1. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У ЛАБОРАТОРИЈИ – ИСТРАЖИВАЧ ТЕХНОЛОГ/АНАЛИТИЧАР II

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области техничко технолошких наука, биохемијско инжењерство и биотехнологија по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Хемијски факултет

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. рад у лабораторији за испитивање физичко-хемијских параметара матрикса животне средине и ефикасности биоцидних и пестицидних производа који се користе у комуналној хигијени,
 2. врши узорковање материјала и обавља послове хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији,
 3. врши контролу квалитета узорковања и анализе материјала (матрикс из животне средине, биоцидни производи, биолошки материјал и пестицидни производи)
 4. врши припрему реагенаса потребних за рад,
 5. спровођење метода свих физичко-хемијских параметара матрикса животне средине (отпадних вода, биљни материјал и земљишта), биоцидних и пестицидних производа који су обухваћени лабораторијским активностима, формирање радних записа у поступку испитивања и формирање извештаја о испитивању,
 6. реализација валидације метода испитивања физичко-хемијских параметара према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и планом,
 7. непосредна одговорност за интерну контролу и верификацију перформанси опреме у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 према плану,
 8. обезбеђује поузданост и тачност поступака испитивања која се обављају у Одсеку за физичко-хемијска испитивања у свом домену рада,
 9. обезбеђује следљивост мерења у Одсеку за физичко-хемијска испитивања у свом домену рада,
 10. обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања у свом домену рада,
 11. активно учешће у примени и унапређењу документационог система менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 у свом домену рада,
 12. израђује стручне анализе, извештаје и мишљења,
 13. послови иновације као и развоја нових биоцидних производа,
 14. истраживања у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова на стручним и научним скуповима,
 15. учествује у пословима мониторинга и сузбијању штетних организама,
 16. примена документационог система према усвојеним стандардима ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 у свом домену рада, и др.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-познавање рада на инструменталној техници (уређаји: течна и гасна хроматографија, атомска апсорпциона спектрофотометрија),

-положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са  отровним гасовима (фумигација).

 

 1. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ – ИСТРАЖИВАЧ БИOХЕМИЧАР/АНАЛИТИЧАР

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области хемијских наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Хемијски факултет

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. рад у лабораторији на испитивању хемијских и биохемијских параметара узорака различитог биолошког порекла,
 2. врши узорковање материјала и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања,
 3. врши контролу биолошког материјала узетог / донетог за рад,
 4. дефинише адекватан лабораторијско-дијагностички приступ у односу на достављене индикације за тестирање,
 5. ради пре-аналитичке и аналитичке технике и методе које се примењују у дијагностици,
 6. врши припреме реагенаса потребних за рад,
 7. спровођење свих метода испитивања које су обухваћене лабораторијским активностима, формирање радних записа у поступку испитивања и формирање извештаја о испитивању,
 8. реализација валидације методе испитивања према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 према плану,
 9. непосредна одговорност за интерну контролу и верификацију перформанси опреме у складу са захтевима стандрада SRPS ISO/IEC 17025 према плану,
 10. обезбеђује поузданост и тачност поступака испитивања која се обављају у Одсеку за биохемијска испитивања у свом домену рада,
 11. обезбеђује следљивост мерења у Одсеку за биохемијска испитивања у свом домену рада,
 12. обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања у свом домену рада,
 13. активно учешће у примени и унапређењу документационог система менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 у свом домену рада,
 14. израђује стручне анализе, извештаје и мишљења,
 15. послове иновације као и развоја нових биоцидних производа,
 16. истраживање у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова на стручним и начним скуповима,
 17. примена документационог система према усвојеним стандардима ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 у свом домену рада, и др.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Познавање рада на опреми у лабораторији

 

 1. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ – ИСТРАЖИВАЧ БИОЛОГ/АНАЛИТИЧАР

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области биолошких наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Биолошки факултет

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. рад у лабораторији на испитивању хемијских и биохемијских параметара узорака различитог биолошког порекла,
 2. врши узорковање материјала и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања,
 3. врши контролу биолошког материјала  узетог / донетог за рад,
 4. дефинише адекватан лабораторијско-дијагностички приступ у односу на достављене индикације за тестирање,
 5. ради пре-аналитичке и аналитичке технике и методе које се примењују у дијагностици,
 6. врши припреме реагенаса потребних за рад,
 7. спровођење свих метода испитивања које су обухваћене лабораторијским активностима, формирање радних записа у поступку испитивања и формирање извештаја о испитивању,
 8. реализација валидације методе испитивања према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 према плану,
 9. непосредна одговорност за интерну контролу и верификацију перформанси опреме у складу са захтевима стандрада SRPS ISO/IEC 17025 према плану,
 10. обезбеђује поузданост и тачност поступака испитивања која се обављају у Одсеку за биохемијска испитивања у свом домену рада,
 11. обезбеђује следљивост мерења у Одсеку за биохемијска испитивања у свом домену рада,
 12. обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања у свом домену рада,
 13. активно учешће у примени и унапређењу документационог система менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 у свом домену рада,
 14. израђује стручне анализе, извештаје и мишљења,
 15. послове иновације као и развоја нових биоцидних производа,
 16. истраживање у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова на стручним и начним скуповима,
 17. учествује у пословима мониторинга и сузбијању штетних организама, 
 18. примена документационог система према усвојеним стандардима ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 у свом домену рада, и др.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-познавање рада на опреми у лабораторији

-положен курс за рад са биоцидима.

 

 1. ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР/САМОСТАЛНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. oбавља послове ревизије: ревизију система, ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености,
 2. спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа и документовање процеса и процедура субјекта ревизије,
 3. обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке и израђује радне папире;
 4. идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену области коју је ревидирао,
 5. саопштава резултате обављених ревизија руководиоцу путем писаних или усмених извештаја,
 6. развија и одржава добре односе са руководиоцем и запосленима путем индивидуалних контаката и групних састанака,
 7. пружа савете руководству и запосленима,
 8. израђујe годишњи план ревизије,
 9. придржава се професионалних и етичких стандарда,
 10. cачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду,
 11. ради на сталном професионалном развоју, укључујући интерну и екстерну обуку и размену искустава,
 12. задужен за израду и спровођење плана интегритета, и других стратешких документа за Завод.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-најмање три године радног искуства у струци према прописима којим се уређује интерна ревизија

-cертификат о стицању звања овлашћеног ревизора у јавном сектору

 

 1. 5. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

 

Број извршилаца: 1    

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. узима узорке животне средине (отпадне воде, земљиште и биљни материјал), припрема узорке и и опрему за испитивање,
 2. узима узорке биоцидних и пестицидних производа, припрема узорке и опрему за испитивање,
 3. рад у лабораторији за испитивање патогена у биолошком материјалу,
 4. врши узорковање материјала и обавља послове микробиолошке и молекуларне анализе на терену и у лабораторији,
 5. контролише биолошки материјал узет/донет за рад,
 6. врши припрему реагенаса потребних за рад,
 7. припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме,
 8. изводи лабораторијске анализе о чему води прописану документацију у складу са стандардом ISO/IEC 17025,
 9. врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе и опрему за испитивања,
 10. врши узорковање крви, и др.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара са вишом, односно високом стручном спремом;

-познавање рада на биохемијским и другим анализаторима и осталој опреми у лабораторији.

 

 1. 6. СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Основно образовање

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад, одржавање хигијене у санитарним чворовима,
 2. одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност,
 3. одржава хигијену у административним просторијама,
 4. одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе,
 5. обавља послове прање, пеглање и одржавања радне одеће за запослене.

 

Уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, копија дипломе, уверење о стеченом траженом образовању.

 

Потребно је да се за радна место под редним бројем 1. доставе и докази о испуњености тражених услова – доказ о обучености за рад са биоцидима, односно са  отровним гасовима (фумигација).

 

Потребно је да се за радна место под редним бројем 3. доставе и докази о испуњености тражених услова – доказ о обучености за рад са биоцидима.

 

Потребно је да се за радно место под редним бројем 4.  доставе и докази наведени под „Додатна знања/испити/радно искуство“.

 

Достављена документа се неће враћати.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.