ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА

           На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02 од 13.02.2020. године и измене истог бр.112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.1934 од 25.02.2022. године, Општа болница Ћуприја, расписује

        

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, док траје потреба, а најдуже до 6 месеци, за послове:

 

 

 1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким

      одељењима ...................................................................... 1 извршилац

 

Стручна спрема/ образовање-средња медицинска школа-општег смера

Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђених нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима су дужни да уз пријаву доставе:

 

 • фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

 

 

 

 1. Медицинске сестре/техничара у интензивној нези

 нивоа 3................................................................................. 1 извршилац

 

Стручна спрема/ образовање-средња медицинска школа-општег смера

Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђених нормативним актима Установеза радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3 су дужни да уз пријаву доставе:

 

 • фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

 

 1. Возача санитетског возила у болничким установама.......1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање-средња стручна спрема

Додатно знање – возачка дозвола Б категорије

Опис послова: обавља послове возача у смени, превоз у интерхоспиталном транспорту непокретних или тешко покретних болесника, за потребе установе и друге послове предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место возача санитетског возила у болничким установама су дужни да уз пријаву доставе:

 

 •  фотокопију доказа о завршеној средњој школи
 •  фотокопију важеће возачке дозволе
 •  фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
 •  кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

 1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге............................................................................1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање-основно образовање

Опис послова:одржавање хигијене просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност и друге послове предвиђене нормативним актима установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге су дужни да уз пријаву доставе:

 

-   фотокопију доказа о завршеном основном образовању

-   фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

-   кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења конкурса и избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати биће дужни да приликом заснивања радног односа доставе оверене фотокопије горе наведене документације, својствене радном месту за које су изабрани.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију а заинтересовани кандидати могу преузети исту у кадровској служби Установе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове (навести радно место за које се подноси пријава).

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 25.02.2022. ДО 05.03.2022.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.