Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Број: 196/22-I

 Дана: 22.02.2022.

На основу чл. 192. Закона о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05 , 54/09, 32/13, 75/14),  чл. 6. - 9.  Kолективног уговора код Завода за јавно здравље Сремска Митровица бр. 857/19 од 11.09.2019. године, Одлуке Директора бр. 196/22  од 22.02.2022. године,  и  Кадровског плана за Завод за јавно здравље Сремска Митровица за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 03.07.2017. године , расписује се  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време за  1 здравственог радника са средњом стручном спремом, медицинске сестре-техничара у јавном здрављу у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица    

Расписује се јавни оглас за засанивање радног односа на неодређено време, на пословима медицинске сестре техничара у јавном здрављу у Центру за хигијену и хуману екологију у Одељењу за хигијену и медицинску екологију у  Заводу за јавно здравље Сремска Митровица.

Опис послова је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Сремска Митровица.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава  и посебне услове:

Медицинска сестра – техничар у јавном здрављу:

  • завршена средња медицинска школа, поседовање лиценце за рад, најмање 6 месеци искуства на траженим пословима, познавање рада на рачунару, положен возачки испит „B“ категорије, положен стручни испит.

Опис послова:

врши узорковање материјала: узорци животне средине (ваздух, површинска вода, отпадна вода и бука), хране, воде, предмета опште употребе, узорци са површина предмета и руку који долазе у контакт са храном за физичко - хемијско и микробиолошко испитивање, води записе  о узорцима  и узорковању, учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса података из записника о узорковању у базу података, води записе  о узорцима  и узорковању, учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса података из записника о узорковању у базу података, обавља послове према захтевима докумената система квалитета из своје надлежности, обавља послове према захтевима докумената система квалитета из своје надлежности, ради на терену, управља моторним возилом, уз ризик од опасности од саобраћаја и  ризик од зараза, обавља и друге послове према својој стручној спреми и радној способности, а по налогу шефа одељења и  начелника центра.

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

Кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњењу услова (пријаву са кратком  биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о лиценци, фотокопију возачке дозволе, потврду о радном искуству,  и очитану личну карту.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на Огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља РС.

Контакт : Правна служба Завода, тел. 022/ 610-511 лок. 106 или 064/ 809-29-39.

Кандидати који  се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати који буду изабрани, пре закључења уговора о раду,  дужни су да доставе доказ о општој  здравственој способности (лекарско уверење).

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од 8 дана.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити на адресу:

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Сремска Митровица, Стари шор 47.