Специјална болница „Свети Сава“

Број: 03/1027

Датум: 23.02.2022. године

 

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/19), члана 29. Статута Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ , број 03/4764-2 од 24.12.2019. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 96/2019  и 58/2020), члана 2. Правилника о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време број 03-2601 од 03.06.2021.године,  Кадровског плана Болнице za 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 09.02.2022. године, (омогућено укључивање у апликацију,  пријем на неодређено време, 1 магистар фармације – медицински биохемичар), Сагласности МЗРС бр. 112-01-1394/2021-02 од 06. децембра 2021. године, Сагласности МЗРС бр. 112-01-12/2022-02 од

  1. фебруара 2022. године, потребе за попуном упражњеног радног места, медицинска сестра-техничар, осам извршилаца, на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом,  Одлуке о потреби расписивања Oгласа за попуну упражњених радних  места, бр. 03/1026 од  23.02.2022. године,  расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

Оглас се расписује за пријем у радни однос за следећа радна места, на неодређено време:

1)

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,   на радном месту, доктор медицине.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање,

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- стручни испит за доктора медицине;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитана лична карта;

- стручни испит; (фотокопија);

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена на студијама;

- дужина студирања;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

2)

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца на радном месту,  медицинска сестра-техничар.

Услови за пријаву кандидата:

- средње образовање;

- стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

 

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија),

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена у школи;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору.

3)

Један  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,    на радном месту, портир/чувар.

Услови за пријаву кандидата:

  • средње образовање или основно образовање.

Додатна знања /испити / радно искуство

- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом;

- диплома о завршеној средњој, сведочанство о завршеној  школи; (фотокопија);

- очитану личну карту.

II

Оглас се расписује за пријем у радни однос за следећа радна места, на одређено време:

1)

Један  извршилац на одређено време, са трајањем ангажовања до 30. септембра 2022. године, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,   на радном месту, магистар фармације – медицински биохемичар.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- стручни испит за магистра фармације - медицинског биохемичара;

- најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације-медицинског биохемичара.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитана лична карта;

- стручни испит; (фотокопија)

- доказ о траженом  радном искуству.  

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена на студијама;

- дужина студирања;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

2)

Осам извршиоца на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом и пробним р адом од три месеца  на радном месту,  медицинска сестра-техничар.

Услови за пријаву кандидата:  .

- средње образовање;

- стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија),

 

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена у школи;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору.

III

               Рок за подношење пријаве на оглас,   је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен на сајту НСЗ,  дана, 25.02.2022. год.

              Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на огласној табли Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

             Пријаве на оглас се достављају искључиво, на адресу: Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Немањина број 2, 11000 Београд, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место _______“.

             Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

             Сви подносиоци пријава који су испунили услове огласа и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке. Достављена документа се неће враћати учесницима огласног поступка.

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос.

              Подаци се не могу користити у друге сврхе.

              Подацима рукује и податке обрађује Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.