Специјална болница „Свети Сава“

Број: 03/1084

Датум: 25.02.2022. године

 

     На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/19), члана 29. Статута Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ , број 03/4764-2 од 24.12.2019. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр 96/2019  и 58/2020), члана 2.  Правилника о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време број 03-2601 од 03.06.2021.године,  Кадровског плана Болнице za 2022. године бр. 112-01-64/2022-02 од 09.02.2022. године, Одлуке о потреби расписивања Oгласа

бр. 03/6024 од  25.02.2022. године,  расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

           Расписује се оглас за пријем у радни однос једног извршиоца на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,   на радном месту, доктор медицине.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање,

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао  високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- стручни испит за доктора медицине;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија),

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена на студијама;

- дужина студирања;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

              Рок за подношење пријаве на оглас, је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

              Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и огласној табли Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

             Пријаве на оглас се достављају искључиво на адресу: Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Немањина број 2, 11000 Београд, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место _______“. Достављена документа се не враћају.

             Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

               Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује,  Специјалнa болницa за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.