Дом здравља „Дољевац“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’,  у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, Инструкцијом Министарства здравља Број: 120-01-151/2020-02 од 8. фебруара 2022. године и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ДО 30. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ за следеће радно место:

  • доктор медицине – 1 (ЈЕДАН ) извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено  радно место из става 1. ове Одлуке је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

 

- Висока стручна спрема (VII-1 степен стручне спреме), медицински факултет 

  (доктор медицине),

-  положен стручни испит, 

- лиценца надлежне коморе,

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

            -  оверену фотокопију дипломе/уверења о дипломирању,

            -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном  испиту,

            -  оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

            - доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о

                раду),

               -  фотокопију личне карте/очитану личну карту,

               - оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

               - оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне

                 књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

             -  кратку биографију.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време  у трајању до 30. септембра 2022. године са пуним радним временом. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава на конкурс за доктора медицине на одређено време  до 30. септембра 2022. године“.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор могу бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.