Дом здравља „Владимирци“

28.02.2022.године

В л а д и м и р ц и

 

              На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једница локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019) ВД Директора Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује

Јавни оглас

 

  1. За пријем у радни однос на радно место Доктора медицине-1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време. Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и рад ноћу.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

  • Завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
  • Најмање две године радног искуства у звању доктора медицине
  •  Положен стручни испит.
  • Лиценца
  • Возачка дозвола Б категорије

 

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, потврда о положеном стручном испиту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурс-доктор медицине“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана пријема пријаве. Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о одлуци.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после попуне радног места наведеног у овом огласу неотворене ће се вратити пошиљаоцу.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен до попуне упражњених радних места