Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци као и указане потребе, расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време због замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за 1 извршиоца на радном месту:

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

УСЛОВИ:  

 

-стечено средње образовање трајању од четири године,

-завршена средња  медицинска школа-одсек за физиотерапеуте,

-положен стручни испит.

-одобрење за рад – лиценца.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

-самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију;

-примењује широк спектар процедура из области физикалне медицине и рехабилитације: хидротерапија, електротерапија, магнетотерапија, ласеротерапија, пелоидотерапија, терапија парафангом, криотерапија, ултразвук и друге технике, на основу општег плана лечења датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације,

-прати пацијентово стање и напредак;

-прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања;

-подстиче и подучава пацијента да самостално изводи вежбе.

-примењује кинезитерапију под контролом вишег физиотерапеута,

-врши услуге у оквиру „wellness“; спа програма,

-води уредну евиденцију о броју болесника и терапијских процедура,

-ради и друге послове из своје струке по налогу вишег физиотерапеута-главног терапеута Болнице,

-обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до 07.03.2022.године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

мр сц. мед. др ЗорицаЋулибрк