Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци као и указане потребе, расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време због замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за 1 извршиоца на радном месту:

 

ВИШИ  ФИЗИОТЕРАПЕУТ

 

УСЛОВИ:  

 

VI-1 степен стручне спреме или стечено високо образовање на основним струковним студијама,

 -    завршена виша  медицинска школа-одсек за физиотерапеуте  или висока  школа струковних студија - смер струковни физиотерапеут,

-     одобрење за рад – лиценца.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

-спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију;

-надзире и контролише рад физиотерапеута;

-надзире рад помоћног особља у вези хигијене просторија за физикалну терапију, опреме, медицинске одеће и сл.;

-уводи у посао новопримљене раднике и контролише обуку приправника;

-учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима;

-прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања;

-подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби.

-извршава налоге лекара из области физикалне медицине и рехабилитације,

-спроводи терапијске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације,

-израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије,

-прати стање болесника и успешност терапије;

-прилагођава програм терапије у складу са напретком стања болесника по инструкцијама ординирајућег лекара,

-подстиче и подучава болесника за самостално извођење вежби,

-у свом раду примењује јединствену  доктрину струке у Болници, 

-води евиденцију извршених услуга,

-учествује у здравственом просвећивању болесника,

-обавезан је да се стручно усавршава у складу са јединственим планом едукације кадрова у Болници,

-ради и друге послове из струке по налогу вишег физиотерапеут-главног терапеута Болнице,

-обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до 07.03.2022.године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

мр сц. мед. др ЗорицаЋулибрк