Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 2774 од 28.02.2022. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.96/2019),

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

 

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ/ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 8 ИЗВРШИОЦА

 

I Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 2 ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за коштанозглобне инфекције

 

II Клиника за дигестивну хирургију – Прва хируршка

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у IV Одељењу за колоректалну и пелвичну онколошку хирургију

 

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар инструментар ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока са централном стерилизацијом

 

III Клиника за неурохирургију

-1 струковна/виша медицинска сестра – техничар ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за дегенеративне и друге болести кичме

 

IV Центар за радиологију и МР

-1 струковни/виши радиолошки техничар ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу дигестивне радиологије

 

V Центар за анестезиологију и реаниматологију

-1 струковна/виша медицинска сестра анестетичар ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад на месту рада главне сестре Одсека реаниматологије Одељења анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења при Клиници за отопедску хирургију и трауматологију

 

VI Клиника за кардиологију

-1 струковни/виши радиолошки техничар ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Служби за интервентну кардиологију, у Одсеку за ургентне перкутане процедуре

 

VII Клиника за пулмологију

-1 струковна/виша медицинска сестра ради замене привремено одустног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге

 

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 21  ИЗВРШИОЦ

 

I  Клиника за дигестивну хирургију – Прва хируршка

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у II Одељењу за хепато-билио-панкреатичну хирургију

 

-2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у XI Одељењу за интензивну негу, терапију и реанимацију

 

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у VI Одељењу за бенигна обољења једњака

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у III Одељењу за колоректалну хирургију, проктокологију, функционалне поремећаје и инфламаторна обољења дебелог црева

 

II Клиника за урологију

- 1 медицинска сестра-техничар у операционим салама инструментар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Операционом блоку 

 

III Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

- 1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за хирургију колена

 

- 1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге

 

IV Клиника за дерматовенерологију

-1 медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу II мушко

 

V Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

-2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу за неуротрауматологију (неурохируршко „Е“ Одељење) Клинике за ургентну хирургију

 

-1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије III Клинике за ургентну хирургију

 

-1 медицинска сестра-техничар интензивне неге у ургентним службама и реанимацији неге нивоа 3 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за трансплатацију јетре Референтног центра за трансплатацију органа Клинике за ургентну хирургију

 

 

 

VI Клиника за кардиохирургију

- 1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу полуинтензивне неге

 

- 1 медицинска сестра-техничар и операционим салама општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока

 

- 1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге

 

VII Клиника за васкуларну хирургију

- 2 медицинске сестре-техничара у операционим салама општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока

 

- 1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге

 

VIII Клиника за хематологију

- 1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за трансплатацију коштане сржи

 

- 1 медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за мешовите хематолошке болести

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

                       

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО

             фонда копија радне књижице и друго)

  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове УКЦС радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин