Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а по Захтеву за расписивање јавног огласа за пријем у радни однос ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад, у циљу ефикасности рада Центра за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностикуи Одлуке директора Градског завода број V-5-1085/1 од 25.02.2022. године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

  1. 1. Један (1) извршилац на одређено време са пуним радним временом, за радно место молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад.

 

Опис посла: учествује у процесу рада у јединици за молекуларну дијагностику; препоручује и учествује у формулисању процедура и водича за рад јединице за молекуларну микробиолошку дијагностику; контролише узимања узорака, обраду и тумачење добијених резултата; учествује у посебним пројектима; учествује у припреми специјалних студија и извештаја; учествује у молекуларној дијагностици инфекција; посебним методама учествује у анализи болничких и ванболничких епидемија; учествује у избору аналитичких метода које се користе у процени резултата молекуларних анализа; проверава резултате молекуларних испитивања у погледу прецизности и сагласности са стандардима; учествује у усавршавању постојећих и увођењу нових метода за генетичке анализе; прати савремена достигнућа у области медицинске генетике; учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова; учествује у процесима опремања и снабдевања јединице за молекуларну дијагностику; учествује у организовању едукације и тренинга за лабораторијско особље; пружа стручне информације и подршку за лабораторије из мреже; води записе и припрема извештаје и коресподенцију у вези са молекуларним методама дијагностике; обавља и друге послове по налогу начелника Јединице и руководиоца Центра.

 

Услови:

- Високо образовање – дипломирани биолог/молекуларни биолог:

  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- познавање рада на рачунару.

 

 

Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност, посебно искуство у познавању система контроле квалитета; поседовање органиѕационих способности као и познавање енглеског језика.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном високом образовању – звање биолог/молекуларни биолог;
  • сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар у коме се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић