Дом здравља Жабаљ

На основу члана 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља Жабаљ и Одлуке в.д. директора Дома здравља Жабаљ бр.188 од 28.02.2022. године, Дом здравља Жабаљ расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР, са пуним радним временом, на одређено време у трајању до 3 (месеца) због повећаног обима посла  – 1 извршилац.

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  

 

    Стручна спрема/образовање

    Високо образовање:                         

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

– стручни испит;                     

– лиценца;                                       

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора  медицине.

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и

     систематизацији радних места у Дому здравља Жабаљ

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом (наведена адреса и контакт телефон);
  • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик надлежне Коморе,
  • Фотокопију важеће личне карте,
  • Извод из матичне књиге венчаних уколико је промењено презиме .

 

Достављена документација уз пријаву на оглас неће бити враћена

кандидатима.

 

 

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Дом здравља Жабаљ, Николе Тесле бр. 66, 21230 Жабаљ, или лично правној служби Дома здравља Жабаљ од 07,00 до 13,00 часова, са назнаком “Пријава на оглас”.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа web страници Министарства здравља.

 

Оглас ће бити објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање – Испостава Жабаљ, као и на интернет страни Дома здравља.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

В.д. директор

Јакшић др Никола