Дом здравља Српска Црња

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-114/2021-02 од 13.10.2021.године  , и на основу Одлуке в.д. директора Дома здравља Српска Црња  од 28.02.2022. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

             

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време до 6(шест) месеци са пуним радним временом - у Дому здравља Српска Црња, за радно место

 

 

  1. Доктор медицине ........................................................................................... 1 извршилац

 

 

 

Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

 

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  на сајту Министарства здравља Републике Србије ,Националне службе за запошљавање  и огласној табли Дома здравља Српска Црња.

Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дом здравља Српска Црња,ул.П.А.Чарнојевића 15,23220 Српска Црња

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.