Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

На основу одлуке в.д. директора број 141/2022-1 од 28.02.2022. године, Програма друштвене бриге за здравље становништва на територији града Сомбора – Програм примарне здравствене заштите Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор и Уговора о финансирању и реализацији програма из области друштвене бриге за здравље становништва на територији града Сомбора – Програм примарне здравствене заштите Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор број 129/2022-1 од 25.02.2022. године, расписује се:

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са половином радног времена, до 31.12.2022. године, за следећа радна места:

 

*ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ – 1 извршилац, на одређено време у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, стоматолошка амбуланта Бездан;

 

 *ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ – 1 извршилац, на одређено време у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, стоматолошка амбуланта Бачки Моноштор;

 

*ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ – 1 извршилац, на одређено време у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, стоматолошка амбуланта Колут-Гаково (наизменично);

 

*ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ – 1 извршилац, на одређено време у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, стоматолошка амбуланта Алекса Шантић-Риђица, (наизменично);

 

..................................................................................................................................................................

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду (''Сл. гласник РС'' број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор.

 

 I УСЛОВИ ЗА ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ

 • - На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године
 • - На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године
 • - Стручни испит
 • - Лиценца
 • - Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије

 

ОПИС ПОСЛА:

Доктор стоматолог: Врши преглед, обраду и лечење болесника у оквиру свог домена, издавање лекарског уверења за судско-медицинска  вештачења. Упућује болеснике на друге консултативне прегледе. Пружа стручно медицинску помоћ стоматолозима,  вишим зубарима и зубарима.  Одговоран је за вођење здравствене документације и евиденције. Води рачуна и одговоран је за осмогодишња средства и њихову исправност. Води рачуна и одговоран је за потрошњу и требовање материјала. Одговоран је за хигијену и чистоћу амбуланте. Организује посао у својој амбуланти. За свој рад одговара непосредно начелнику службе и главној сестри Дома здравља.Обавља и све друге послове по налогу непосредног руководиоца

..................................................................................................................................................................

Кандидати су дужни да, уз пријаву на оглас, доставе следећу документацију:

 1. оверену фотокопију дипломе
 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 3. оверену фотокопију лиценце за рад
 4. уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), не старије од 6 месеци
 5. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење основног и вишег суда), не старије од 6 месеци
 6. фотокопију личне карте или очитану личну карту
 7. уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству
 8. извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 9. извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) или оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних
 10. мишљење непосредног руководиоца (претпостављеног) о раду кандидата – препорука  
 11. доказ о радном искуству (уговор о раду или потврда послодавца)

..................................................................................................................................................................

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 РОК за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор и интернет страници Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Сомбор

 

 

 

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком :

 1. Пријава за заснивање радног односа за радно место – доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту у Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, стоматолошка амбуланта Бездан;
 2. Пријава за заснивање радног односа за радно место – доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту у Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, стоматолошка амбуланта Бачки Моноиштор;
 3. Пријава за заснивање радног односа за радно место – доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту у Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, стоматолошка амбуланта Колут-Гаково (наизменично);
 4. Пријава за заснивање радног односа за радно место – доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту у Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, стоматолошка амбуланта Алекса Шантић-Риђица (наизменично).

Пријаве доставити на адресу Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, Мирна бр. 3, Сомбор, лично или путем поште.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Одлуку о пријему донеће директор Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће достављена свим кандидатима.

 

 

в.д. директора Дома здравља

„Др Ђорђе Лазић“ Сомбор

др Емеше Ури