Дом здравља Жагубица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), директор Дома здравља Жагубица расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. Магистар фармације медицински биохемичар, на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за дијагностику, сектор лабораторијске дијагностике – 1 (један) извршилац.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Жагубица

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

  1. Високо образовање из области фармације – одсек биохемија:

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

  1. положен стручни испит (пожељно није обавезно);
  2. лиценца (пожељно није обавезно);
  3. најмање шест месеци радног искуства (пожељно није обавезно).

Уз пријаву се подноси:

  • Фотокопија дипломе о завршеном високом образовању из области фармације – одсек биохемија;
  • Кратка лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом;

Предност ће имати кандидати који имају пребивалиште на територији општине Жагубица, односно на територији Браничевског управног округа.

Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања на порталу Националне службе за запошљавање и порталу Министарства здравља РС.

 

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља Жагубица, ул. Николе Пашића бр.22, 12320 Жагубица или на е-мail адресу pravno@dzzagubica.rs.

 

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

 

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће саопштена изабраном кандидату.

 

 

ДИРЕКТОР

др Весна Стојиловић Гвозденовић