КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са тачком 3 став 7 Кадровског плана Министарства здравља број: 112-01-64/2022-02 од 31.01.2022. године, расписујем следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

2 лабораторијска техничара у дијагностици на одређено време по основу повећаног обима посла, а најдуже до 24 месеца,

са пуним радним временом, пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за лабораторијског техничара су:

 • Медицинска школа – Смер лабораторијски техничар
 • Положен стручни испит
 • Радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

 

Критеријум:

 

 1. Просечна оцена у средњој медицинској школи смера лаб. техничар
 2. Радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 3. Оцена на разговору

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

 

Заинтересовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ):

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-маил адресом,
 • фотокопије сва 4 сведочанства средње медицинске школе – смера лаб. техничар,
 • фотокопије уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопије извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе и уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопије лиценце или решења о упису у КМСЗТС,
 • фотокопије радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказ о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • неоверене фотокопије: доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед), фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2 (уколико не постоји доказ о вакцинацији, неопходно је да уради анализу присуства антитела и резултат достави са документацијом); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик КМСЗТС; неоверене фотокопије: одјаве на претходног осигурања – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом); фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РФЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада), као и листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује).

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтевани конкурсом, на е-маил:    kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (субјецт) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место: Лабораторијски техничар у дијагностици3 извршиоца“.

 

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

 

ВД Директор Клиничко-болничког центра

Доц. др Марија Здравковић