Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд директора Здравственог центра Ужице 0107- 1929   од                             04.03.2022.године, Здравствени центар расписује  

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                               

       

         ОЈ Општа болница  Ужице

 

  1. Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу

и специјалистичкој амбуланти .......................................................................... 1 извршилац

 

            

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и специјалистичкој амбуланти –VII1 степен стручне спреме,завршен медицински факултет,завршена специјализација из интерне медицине и ужа специјализација из ендокринологије и важећа лиценца

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету
  • Оверену фотокопију дипломе специјалисте и субспецијалисте
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић