Дом здравља Димитровград

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 113/17 и 95/2018 - АТ) и чланова 6,7,8,9,и 10. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број 96/2019 и 58/20- Аnex I), и на основу Закона о буџетском систему чл.27к, а у вези Кадровског плана за Дом здравља Димитровград за 2020. годину, Број: 112-01-31/2020-02 од 24. децембра 2020 године, Директор Дома здравља Димитровград расписује,   

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Радно место: Послови Медицинске сестре/техничара  у стационару, у Служби стационара.

 

Број извршилаца1.

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

 

Радно време: пуно ( 40 сати недељно).

 

Услови:

 • Средње образовање, медицинска сестра техничар;
 • положен стручни испит;
 • лиценца надлежне коморе;
 • најмање шест месеци радног искуства у обављању послова медицинске сестре/техничара;
 • Извод из матичне књиге рођених.

 

           

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • фотокопију личне карте;
 • фотокопију уверења о држављанству;
 • биографију са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 

Уговором о раду може бити уговорен пробни рад.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Оглас ће бити објављен на интернет страници Дома здравља Димитровград, на огласној табли Националне службе за запошљавање, као и на сајту Националне Службе за запошљавање, а доставља се  и Министарству здравља  ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Дом здравља Димитровград, ул. Христо Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград, са назнаком “ пријава на оглас”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Роберт Петров