Институт за јавно здравље Војводине

На основу члана 192. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), чл. 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 96/2019, 58/2020), и Одлуке в.д. директора бр.01-428/1 од 09.03.2022. године  в.д. директора Института за јавно здравље Војводине расписује

 

 Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријем у радни однос

I.

НА ОДРЕЂЕНО И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ :

 

 

 • ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ – 1 извршилац, на одређено и пуно радно време, на период од 3 месецa  у Центру за вирусологију  

 

Услови:

 • средње образовање здравствене струке у трајању од четири године – смер лабораторијски техничар
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Заинтересовани кандидати за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици подносе:

 • пријаву са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе/ уверења  о стеченом звању лабораторијски техничар
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о упису у именик лекарске коморе или о постојању услова за издавање лиценце),
 • фотокопију очитане личне карте
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)

 

II.

 

Јавни оглас ће бити објављен на интернет порталима Института за јавно здравље Војводине, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања  јавног огласа на интернет порталу  Националне службе за запошљавање.

 

Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

 

Кандидати који испуњавају услове јавног огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са потребном документацијом у затвореној коверти  доставити поштом на адресу  Футошка 121,  са назнаком  ''пријава за јавни оглас за радно место ( навести назив радног места)'' или предати лично  на писарницу  Института за јавно здравље Војводине (II међуспрат,  канцеларија бр. 53).

 

Учесницима јавног огласа доставиће се путем поште обавештење о изабраном кандидату заједно са документима која су предали уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА  ИНСТИТУТА

Проф. др Владимир Петровић