Здравствени центар Призрен

       На основу члана   7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр.96/2019), на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01/22 од 10.03.2022. године расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

  • Доктор медицине/изабрани лекар ................................ 1 извршилац,
  • Лабораторијска сестра/техничар у амбуланти .........  2 извршилацa.

Опис послова за радно место Доктор медицине – изабрани лекар:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

-збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- Обавља и друге послове из домена своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

Опис послова за радно место лабораторијскe сестре/техничара у амбуланти:

 

- узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада;

- припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

- одржава културе микроорганизама;

- ради на биохемијским и другим анализаторима;

- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију;

- правилно одлаже медицински отпад.

 

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицине:

 

 -  Завршен медицински факултет са звањем доктор медицне:

а) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

б) на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине,

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

 

Услови за заснивање радног односа за послове лабораторијске сестре/техничара:

 

- завршена средња школа у трајању од 4 године, смер лабораторијска сестра-техничар ;

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуствау струци;

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

 

 

Заинтересовани кандидати подносе у овереној копији:

  • Диплому o стеченом образовању ;
  • Уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила;
  • Уверење о држављанству РС не старије од шест месеци;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом;
  • Kao доказ о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду послодавца.

         Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе, са њим се неће засновати радни однос.

          Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

         Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта и огласне табле ЗЦ Призрен  и код Националне службе за запошљавање

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на порталу Националне службе за запошљавање.

           Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници ЗЦ Призрен, као и на огласној табли установе.

           Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

          Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.         Пријаве се подносе лично  или путем препоручене пошиљке  на адресу:

    Здравствени центар Призрен, Ораховац, ул. Драгутина Јанковића бб, са назнаком ''Пријава на конкурс ради заснивања радног односа''.

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРИЗРЕН

В.д. директора

др Љубиша Недељковић,

спец. интерне медицине