Дом здравља Косово Поље

На основу члана 24. и 192. Става 1.Закона о раду (,,Службени гласник Републике Србије“ бр.24/05 и 61/05, 54/09,32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 -аутентично тумачење), члана 7-9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 -  Анекс I),  Кадровског плана Дома здравља Косово Поље за 2018.годину бр: 112-01-200/2018-02, Сагласности Министарства здравља број: 112-01-00131/2022-02 од 03.марта 2022 године. по закључку 51-број: 112-1736/2022 од 28.фебруара 2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Сагласности Министарства Здравља број:112-01-службено/2022-02 од 09.марта 2022.године по Закључку Владе 05 број: 112-930/2022-1 од 10.фебруара 2022. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа на неодређено време са пуним радним временом бр.195 од 10.03.2022 године, директор Дома здравља Косово Поље објављује:                                                                                                                                        

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на упражњеним радним местима и то:

Организациона јединица у којој се изршилачко радно место попуњава:

 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СА КУЋНИМ ЛЕЧЕЊЕМ И НЕГОМ – ОДЕЉЕЊЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ –  2 извршиоца на неодређено време, ради  попуњавања слободног,односно упражњеног радног места.

 

Опис послова радног места: по налогу изабраног доктора опште медицине врши преглед и пријем болесника на кућно лечење; врши пријем пацијената на кућно лечење као наставак болничког лечења; обавља поновне лекарске прегледе.

 

Стручна спрема / образовање

 

Стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

 

Додатна знања / испити / радно искуство 

-Положен стручни испит;

-важећа лиценца;

-најмање  шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног,односно упражњеног радног места.

 

Опис послова радног места: -пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе воде прописану медицинску документацију; у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере,припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; учествује у дијагностици ( ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антрометријска мерења; обавља пријем и тријажу пацијената и припрема медицинску документацију; по потреби обрађује и превија ране, даје ињекције; по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и спососбности стечених радом и едукацијама, по налогу одговорног лекара, начелника и главне сестре службе, којима одговара за свој рад.

 

 

Стручна спрема/образовање

 

-средње образовање у четворогодишњем трајању/ образовни профил – занимање / медицинска сестра техничар                  

 

Додатна знања / испити / радно искусто

 

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничар;

 

 

СЛУЖБА  ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАСИЈСКЕ , ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ –ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

 

-ВОЗАЧ  Ц КАТЕГОРИЈЕ , 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

 

Опис послова радног места: -превоз корисника по налогу непосредног руководиоца; управља моторним возилом по налогу руководиоца; води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива; одржава возило у уредном и исправном стању;  

 

Стручна спрема/образовање

 

-средње образовање;

-изузетно:

основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

 

        

 Додатна знања/испити/радно искуство    

 

-возачка дозвола Ц категорије;

 

 

 

ОДСЕК ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ

 

      

 

ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА,  1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

   

Опис послова:-обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава према Плану одржавања; обавља механичарске  / електричарске / водоинсталатерске / и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, прати параметре рада и подешава опрему и постројење; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; обавља и друге послове у оквиру своје струке.

 

 

Стручна спрема/образовање:

 

- средње образовање;

-изузетно:

 основно образовање и радно искуство на тим пословима.

 

 

  

 Услови за рад на радном месту:

-да је пунолетан држављанин  Републике Србије;

-да има прописано образовање;

-да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

-да испуњава услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

 Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 

-пријава са кратком биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, контакт телефон, а по могућности интернет адреса ( e-mail);

-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема у складу са условима радног места за које се подноси;

-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству ( не старије од шест месеци );

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

-оверена фотокопија уверења (потврде) о положеном стручном испиту за радна места под тачком 1 и 2.

-оверена фотокопија лиценце или оверена фотокопија решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника за радна места под тачком 1 и 2.

-уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци;                                     

-уверење о (не)кажњавању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види  са којом стручном спремом и у којем периоду је завршио приправнички стаж , односно стекао радно искуство);

-лекарско уверење о општој здравственој способности;

-очитана лична карта.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Кандидати који испуњавају  услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси директор.

 

 

 

Рок за подношење пријаве на оглас и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије и на интернет страници Дома здравља Косово Поље.

 

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично у писарници Дома здравља Косово Поље у Угљару или препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком „не отварати“, на адреси: Дом здравља Косово Поље - село Угљаре,  38210  Косово Поље, „За јавни конкурс за пријем у радни однос“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.