ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОК

На основу члана 24 и 192. става 1. Закона о Раду („Службени гласник РС“ бр 24/05 и 61/05, 54/09, 62/13,75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020), Кадровског плана за Дом здравља Исток, Закључка Владе 05 број: 112-930/2022-1 од 10.фебруара 2022. године и Закључка Владе 51 број: 112-1736/2022-1 од 28.фебруара 2022. године о сагласности за пријем у рдни однос на неодређено време , в.д. директора Дома здравља Исток објављује

 

КОНКУРС

 ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на упражњеним  радним местима и то:

 

I.

 

  1. Доктор медицине-изабрани лекар за рад у служби опште медицине са кућним лечењем при Дому здравља Исток-Осојане -1 извршилац,

 

  1. Медицинска сестра/ техничар у амбуланти (општи смер) - 2 извршиоца.

 

  1. Домар/мајстор на одржавању – 1 извршилац.

 

 

Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Исток.

II.

 

               

 

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

За послове под бројем 1:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ: Високо образовање

  • на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који уређује високо    образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-  медицински факултет, VII степен образовања.

 

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

 

- Положен стручни испит.

- Лиценца за рад или Решење о упису у Лекарску комору.

 

За послове под бројем 2:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање IV степен одговарајућег образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

- Положен државни испит

 

За послове под бројем 3:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање IV степен степен

 

 

 

 

III.

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 

     Уз пријаву својеручно потписану  са кратком биографијом, адресом, e-mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе;

- Личну карту (очитана);

- Уверење о држављанству (оригинал);

- Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила (оверена фотокопија);

- Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( за послове под 1 и 2);

- Фотокопија извода из матичне књиге рођених (венчаних-ако је кандидат променио презиме);

- Оверена фотокопија лиценце за рад или Решење о упису у Лекарску комору ако кандидат није у радном односу  за послове под бројем 1;

-Оверена фотокопија лиценце за рад или Решење о упису у комору медицинских сестара и техничара ако кандидат није у радном односу  за послове под бројем 2

- Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ /потврду о радном / волонтерском раду у струци;

- Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

 

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директор.

Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од 30 дана од дана завршетка огласа.

Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

- Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци;

- Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска станица) не старије од 6 месеци;

Пријавом за оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, на интернет страницама Министарства здравља РС/ Огласи и конкурси здравствених установа и интернет страници Дома здравља Исток и оглсној табли устнове.

                Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу : Дом здравља Исток-Осојане- пријава за оглас, 38334 Осојане, АП КиМ , или доставити лично у Дому здравља Исток-Осојане, Служби за правне послове, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.