ДОМ ЗДРВАЉА БОСИЛЕГРАД

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 96/19 и 58/20), и Кадровског плана  Дома здравља Босилеград за 2020.годину, број               112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године у вези са сагласношћу Министарства здравља број: 06-00-2/2022-02 од 25.01.2022. године и инструкцијом Министарства здравља, број 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022. године,  као и Одлуке директора Дома здравља Босилеград бр. 161  од 07.03.2022. године, расписује се

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

                                                                                              I

Лабораторијски техничар  за рад у Дому здравља Босилеград, на одређено време до 3 месеца са пуним радним временом због повећаног обима послова, број извршиоца-1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршена средња медицинска школа,
 • Положен стручни испит,
 • Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи за занимање лабораторијски техничар
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење о држављанству РС,

 

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

II

Медицинска сестра/техничар у хитној медицинској помоћи  за рад у Дому здравља Босилеград, на одређено време  ради замене дуже одсутног радника, број извршиоца-1УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршена средња медицинска школа,
 • Положен стручни испит,
 • Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи за занимање медицинска сестра/техничар
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

 

III

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

IV

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли Дома здравља Босилеград, као и на интернет презентацији ДЗ Босилеград.

V


Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће  објављена на огласној табли  Дома здравља Босилеград, улица Породин број 11, Босилеград.

VI

По завршеном огласу, предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужнан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

VII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове – "Лабораторијски техничар“ и „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове – "Медицинска сестра/техничар у хитној медицинској помоћи“.

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.