Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-   2289                 од   09.03.2022 .год , Здравствени центар расписује  

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

        

 

 

 

ОЈ Општа болница Ужице

 

1.Виши физиотерапеут  ................................................................................................... 1 извршилац

 

Сектор за фармацеутску здравствену делатност

 

1.Фармацеутски техничар ............................................................................................... 2 извршиоца

 

 

         Услови за заснивање радног односа

  • За радно место виши физиотерапеут –VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер физиотерапеут,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место фармацеутски техничар –IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер фармацеутски техничар,положен стучни испит и важећа лиценца

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о пложеном стучном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић