Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) и одлуке вд директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 982/1 од 14.03.2022. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

           

  I виша медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 (општег смера) - до повратка одсутног запосленог са породиљског одсуства, односно одсуства ради неге детета – један извршилац

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

 Услови за заснивање радног односа за послове више медицинске сестре општег смера: VI степен стручне спреме - виша медицинска сестра општег смера, уверење о положеном стручном испиту

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место више медицинске сестре општег смера за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

 • фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о државЉанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено
 • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом
 • фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

 

II средња медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 (педијатријског или општег смера) - до повратка одсутног запосленог са породиљског одсуства, односно одсуства ради неге детета – два извршиоца

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

 Услови за заснивање радног односа за послове медицинске сестре педијатријског или општег смера: IV степен стручне спреме - средња медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место медицинске сестре педијатријског или општег смера, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи
 • фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено
 • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом
 • фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

ВД  ДИРЕКТОРА  ИНСТИТУТА

Прим. др Радмила Милеуснић Миленовић