Дом здравља Алибунар

На основу члана 27к став 1 и 2 Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,68/15-др закон103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19 ,149/20 и 118/21), Сагласности Министарства здравља за пријем на неодређено време, бр. 112-01-131/2022-02 од 10.03.2022. а и у складу са изменом Кадровског плана за 2020.г, бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.г, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар, број 02-644 од 25.06.2019.. и одлуке директора бр. 02-10/15 од 17.03.2022. год, Дома здравља ''АЛИБУНАР'' расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

доктора медицине изабрани лекар- извршилац 1

 

             Доктор медицине изабрани лекар за рад у Дом здравља Алибунар, на неодређено време са пуним радним временом, број извршилаца - 1

 

            УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова          одређених Законом о раду, Кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

 

 • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме)
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме)
 • стручни испит.
 • лиценца за рад

 

Опис послова утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе за правне послове Дома здравља Алибунар радним данима од 10 до 12 часова.

 

 

Кандидати достављају:

 

 • пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном,
 • лекарско уверење о општој здравственој способности,
 • извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани,
 • уверење да се против њих не води кривични поступак издато од Суда,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија личне карте,

 

Копије документа морају бити оверена у суду или код јавног бележника (нотара).

 

Пријаве на оглас послати на адресу Дом здравља Алибунар, Трг Слобе број 8, 26310 - Алибунар, са ознаком за конкурс или донети лично у канцеларију Служби за опште послове Дома здравља Алибунар.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије, као и на сајту Дома здравља Алибунар.

По завршеном огласу, предата документа неће бити враћена кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

вд Д и р е к т о р,

Др Валентин Ардељан