Институту за реуматологију

На основу члана 7. став 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник“, број 96/2019 и 58/2020), члана 19. Статута Института за реуматологију расписујем


ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Једног вишег радиолошког техничара у дијагностици, на одређено време, због повећаног обима посла, у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање:
Високо образовање:
- на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује високо обаразовање, почев од 10. септембра 2005. године - област: медицинске науке, струковни медицински радиолог;
- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виши радиолошки техничар.

Додатна знања/испити/радно искуство:
- положен стручни испит за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,
- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Заинтересовани кандидати подносе:
- пријаву са кратком биографијом,
- фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи,
- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,
- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-
нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или
потврде о раду или другом виду ангажовања),
- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,
- фотокопију личне карте.

 


2. Једног доктора медицине специјалисту на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене до повратка на рад, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање:
Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Медицински факултет, доктор медицине и завршена специјализација из интерне медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;
- лиценца;
- специјалистички испит;
- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Заинтересовани кандидати подносе:
- пријаву са кратком биографијом,
- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
- фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту из интерне медицине,
- фотокопију лиценце Лекарске коморе,
- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања),
- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и
- фотокопију личне карте.


Оглас објавити на интернет страницама Института за реуматологију, Министарства здравља и Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Институт за реуматологију-Одељење за правне послове, 11000 Београд, Ресавска 69 или на мејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком "Пријава на јавни оглас" и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти.

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Изабрани кандидати су дужни да пре закључeња уговора о раду доставе оверене фотокопије диплома.

Пожељно је да изабрани кандидати доставе и радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

в. д. Д И Р Е К Т О Р А

Доцент др Горан Радуновић