Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин

        У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-137/22, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, због замене одсутног радника:

 

  1. Кувар/посластичар– 1 извршилац

       Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин:

Средње образовање (III – IV степен)

 

  1. Спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин:

Основно образовање (I степен)

 

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, који се подносе у овереној фотокопији.

 

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одсеку за опште и правне послове, уз напомену „за оглас за пријем у радни однос“ или лично.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности  у сврху избора за пријем у радни одонос.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„ЈУНАКОВИЋ“ АПАТИН, АПАТИН

в. д.  директора

др Драгана Мрђенов