Завод за јавно здравље Чачак

На основу чл.24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе („Сл.гл.РС“ број 96/19 и 58/20) и  у складу са Одлуком директора број 862    од 16.03.2022.г. за давање сагласности за ново запошљавање

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК расписује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

             ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА- СПРЕМАЧИЦА У ЗДРАВСТВУ

  1. 1. Радни однос се заснива на неодређено време
  2. 2. Број извршилаца: 1
  3. 3. Радно време: пуно радно време

 

                Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Чачак у Одељењу за санитарну микробиологију

Прикупља лабораторијско посуђе, пере,  врши примарну дезинфекцију уз надзор главног техничара. Учествује у отклањању биомедицинског отпада.(деконтаминацији, стерилизацији, изношењу). Обавља чишћење просторија и инвентара у лабораторији и дезинфекцију подова.                                                                   

Обавља и друге послове код припреме посуђа и подлога за стерилизацију, стара се о одржавању и доступности заштитне одеће за рад. Стара се о проветравању, загревању радних просторија, закључава и откључава исте. Помаже при достављању требованог материјала. Ради на пословима сакупљања, интерног транспорта, третирања, евидентирања и одношења третираног инфективног медицинског отпада сходно Правилнику о управљању инфективним    медицинским отпадом Завода.Обавља и друге послове по налогу претпостављених.

 

            УСЛОВИ: - Завршена основна школа (I)

 

             Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњењу наведених услова огласа: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи,  фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних (ако је дошло допромене презимена), фотокопију личне карте.

                  Уз пријаву на оглас, кандидати достављају и кратку биографију (CV) са адресом и контакт телефоном. 

           РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе запошљавања филијала у Чачку.

            Пријаве са документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље Чачак, ул.Краља Петра I бр.8 са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос “, а на полеђини коверта навести име и презиме подносиоца пријаве. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве које не садрже тражене податке неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, просечна оцена у току школовања  и сл.), о чему ће бити телефонским путем обавештени.

            Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в.д.директор Завода за јавно здравље Чачак.

           

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Чачак.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи од 30 дана.

 

            Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на Wеb сајту Министарства здравља.

 

 

ВД Директор

др Аксентије Тошић