Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Sl. glasniku RS“, br. 96/2019 и 58/2020 - Aneks I),   као и  Кадровског  плана за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2021. годину бр.112-01-114/2021-02 од 12. 08. 2021. године, те Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија (са стационаром) број 169/18, 448/2018 , 114/19, 703/2020 и 930/2021, односно у складу са Сагласношћу Министарства здравља Републике Србије број:112-01-131/2022-02 од 09. марта 2022.године, као и дописа Министарства здравља Републике Србије, Сектора за организацију здравствене службе број: 06-00-2/2022-02 од 09. март 2022.године, те Одлуком Директора Дома здравља Љубовија са стационаром број 209/2022 од 16.03.2022 .године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

 

 1. I.

а) Педијатријска сестра  -1 извршилац, на неодређено  време, ради занављања кадра, са пуним радним  временом и то:

 

за рад на пословима медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту жена  и деце са поливалентом патронажом – 1 извршилац;

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018,  114/19 , 703/2020 и 930/2021):

 

Стручна спрема/ образовање:

- четврти степен стручне спреме, средње образовање, образовни профил –педијатријска сестра

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–положен стручни испит;

–лиценца;

–најмање шест месеци радног искуства у звању педијатријска сестра;

 

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе  следећа документа:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверена фотокопија лиценце издата од надлежне коморе/ оверена фотокопија решење о упису у именик Коморе;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија личне карте или извод очитане личне карте;
 • Кратка лична и радна биографија (CV) са адресом и контакт телефоном и е-mail адресом.

 

 

б) Возач у санитетском превозу у  Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом – 1 извршилац, на одређено време, најдуже до 3 месеца, ради занављања кадра,  са пуним радним  временом

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018,  114/19 , 703/2020 и 930/2021):

 

Стручна спрема/ образовање:

-средње образовање

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–  возачка  дозвола Б категорије

 

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе  следећа документа:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом;
 • Оверена фотокопија возачке дозволе;
 • Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Фотокопија личне карте или извод очитане личне карте;
 • Кратка лична и радна биографија (CV) са адресом и контакт телефоном и е-mail адресом.

 

 

 1. Описи послова за наведена радна места утврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија (са стационаром) број 169/2018, 448/2018, 114/19  703/2020 и  930/2021 кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе Дома здравља  Љубовија са стационаром радним данима од 14 до 15 часова.

 

III. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање у листу,, Послови“, на веб сајту Министарства здравља  www.zdravlje.gov.rs , као и на веб страници  Дома здравља Љубовија са стационаром www.dzljubovija.com, те на огласној табли  Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

 1. IV. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос у листу,,Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром,  или  поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија, ул.Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са назнаком ,,Пријава на оглас  за пријем у радни  однос на неодређено време, за радно место медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту жена  и деце са поливалентом патронажом“; односно ,,Пријава на оглас  за пријем у радни  однос на одређено време, за радно место Возач у санитетском превозу у  Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом“;

 

Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара!!!

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

 1. V. У складу са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019 и 58/2020 - Aneks I) одлуку о избору кандидата, који су се пријавили за наведена радна места, доноси директор Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

 1. VI. Уколико буде потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник.

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност  за обраду података о личности  у сврхе избора  за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује правна служба Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VII.Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од  30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај  конкурсне документације на контакт телефон 015/561-898 или лично у просторијама правне службе  Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VIII.Са изабраним кандидатима биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду (Сл. Гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-OUS, 113/2017 i 95/2018-аут.тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. ("Сл. гласник РС", 96/201958/2020 - Aneks I).

 

 

Директор Дома здравља Љубовија са стационаром

Др Бранка Радовановић