Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“

На основу члана 7, 8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 96/19), у складу са Закључком 51 број 112-1736/2022 од 28.02.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Правилником о организацији и систематизацији послова и радних места Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ бр.06-1258 од 23.03.2018 и Одлуком директора Института за медицину рада Србије о потреби заснивања радног односа,  расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос, на неодређено време, са пуним радним временом

 

° Један (1) извршилац :  доктор медицине- специјалиста медицине рада

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за медицину рада Србије „ Др Даргомир Карајовић“ број 06-1258 од 23.03.2018.године

 

Услови за заснивање радног односа су:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјалисзација из медицине рада, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицине рада, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 • стручни испит
 • лиценца
 • специјалистички испит из медицине рада
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

   Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

 • диплома о завршеном високом образовању
 • уверење о положеном стручном испиту
 • дозвола за рад - Лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.
 • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда, копија радне књижице и друго)
 • очитана лична карта

 

  

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд, архива Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас се објављује на огласној табли послодавца, интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Института и достављена кандидатима који не буду изабрани, путем е-маила наведеног у поднетој документацији, у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

 

 

ДИРЕКТОР

Проф. др Александар Миловановић