Дом здравља „Ћуприја“

На основу члана  192 Закона о раду ( “Сл. гл. РС” 7.- 8   Посебног колективног уговора за здравствeне установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина  и јединица  локалне самоуправе  („ Сл.гл.РС“ бр. 96/19 и 58/20), Кадровског плана Министарства здравља за ДЗ „Ћуприја за 2020 годину бр:112-01-31/2020-02 од 24.12.2020 године,  Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља “Ћуприја”,  Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр. 120-01-151/2020-02 од 25.12. 2020. год. од 08.03.2021. год. од 01.06.2021. год. од 26.08.2021. год. 02.12.2021.год. и од 08.02.2022.год., Одлуке в.д. директора бр. 856 од 16.03.2022. године Дом здравља „Ћуприја“, члана 23.Статута Дома здравља “Ћуприја” расписује се :

 

Јавни оглас  

за пријем у радни однос на одређено време

 

            Дом здравља „Ћуприја“ оглашава потребу за пријем у радни однос  на одређено време до 30.09.2022.године, због повећаног обима посла, са пуним  односно скраћеним  радним временом, на радном месту:

 

1.Возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи – број извршилаца -  2

Услови за заснивање радног односа су:

-  Средње образовање

-  Возачка дозвола Б категорије

 

Опис послова: Врши хитан санитетски превоз пацијената; врши санитетски превоз који није хитан али је оправдан и медицински неопходан;помаже приликом уношења и изношења непокретних  пацијената; управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог , унесрећеног  и повређеног ;на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи,у поступцима оживљавања , преносу болсеника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;рукује инсталационим системом у возилу и светло -звучном сигнализацијом у возилу; надзире исправност функције система за оксигенацијом односно функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу; при преузимања возила контролише његову прописану оптемљеност;води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, одговоран је за безбедност у односно образовања , радне споспбности и занимања. Одговра за свој рад шефу службе.  саобраћају лекерске екипе и животно угрожених пацијената;у случају удеса обавезно обавештава МУП и шефа службе СХМП;води прописану документацију и евиденцију;познаје и по потреби примењује протокол прве помоћи; обавља послове за које је овлашћен решењем или одлуком директора , а која су из делокруга рада службе у оквиру свог степен стручне спреме.

 

                  Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни да доставе: Кратку биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању, оверену фотокопију возачке дозволе у којој стоји Б категорија и очитану личну карту.

                  Пријавом на  оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                  Пријаве се подносе лично или поштом, на адресу Дом здравља „Ћуприја“   ул. Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја са назнаком „пријава за јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време на радном месту возача санитетског возила у хитној медицинској помоћи.”

                  Након окончања Јавног огласа Установа не доставља документацију а заинтересовани кандидати могу преузети исту у правној  служби Установе.

                  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласној табли  Националне службе за запошљавање у Ћуприји.  

                  Оглас се  објављује  на Web сајту Министарства здравља РС, на огласној табли   Националне службе за запошљавање у Ћуприји, на сајту Установе и огласној табли Дома здравља “Ћуприја” дана 17.03.2022. године.  

                  Оглас важи од 17.03.2022. године  до  24.03.2022. године .

                  Непотпуне, неразумљиве и неблаговоремене приспеле пријаве уз које нису приложени сви потребни докази  неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.Директор

Дома здравља „Ћуприја“

Др Зорица Ченић 

Специјалиста медицине рада