Здравствени центар Ужице


На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 2737  од 17.03.2022.                                  год.,а на основу   Закључка 51 број 112-1736/2022 од 28.02.2022.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2022.годину број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                         

     

 

 

ОЈ Дом здравља Нова Варош

 

1.Стоматолошка сестра у амбуланти ......................................................................... 1 извршилац

 

 

 

 

  • За радно место стоматолошка сестра у амбуланти -IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер стоматолошка сестра,положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценца
  • Кратку биографију

 

                 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић