Здравствени центар Ужице


На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 2742 од 17.03.2020.год. , Здравствени центар расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

 

                 Сектор за фармацеутску здравствену делатност

                  1.Дипломирани фармацеут-магистар фармације .............................................. 1 извршилац

       

                 ОЈ Општа болница Ужице

 1. 1. Сервирка ............................................................................................................. 1 извршилац

                 

                 ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор медицине изабрани лекар .................................................................. 1 извршилац
 2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................. 1 извршилац

                        

                

              Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар - VII степен стручне спреме,завршен  медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место дипломирани фармацеут –магистар фармације - VII степен стручне спреме,завршен  фарамцеутски  факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге и сервирке –I или  II степен стучне спреме,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић