Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице 0107-2708,2758                    од  17.03.2022 .год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                

     

         ОЈ Општа болница Ужице

 

 1. Техничар одржавања одеће-вешерка .................................................................. 2 извршиоца
 2. Домар-мајстор одржавања /IV сс/ ......................................................................... 1 извршилац
 3. Помоћни радник ..................................................................................................... 1 извршилац
 4. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ...................... 2 извршиоца

 

        ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 

 1. Спремачица  просторија у којима се пружају здравствене услуге .................... 1 извршилац

  

       

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место техничар одржавања одеће-вешерка и помоћни радник-II степен стручне спреме ,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство
 • За радно место техничар одржавања одеће-вешерка и помоћни радник-II степен стручне спреме ,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-I степен стручне спреме ,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић