Здравствени центар Ужице

                      На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице 0107- 2578                   од  15.03.2022.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                

     

          ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1. Доктор стоматологије .......................................................................................... 1 извршлац

          ОЈ Дом здравља  Ужице

 1. Доктор стоматологије ........................................................................................... 1 извршлац 

         ОЈ Дом здравља Ариље

 1. Доктор медицине изабрани лекар ....................................................................... 1 извршилац

         ОЈ Дом здравља Косјерић

 1. Возач у санитетском превозу ................................................................................ 1 извршилац

         ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Техничар одржавања одеће-вешерка .................................................................. 1 извршилац         

       

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар  -VII степен стучне спреме,завршен медицински факултет, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место доктор стоматологије -VII степен стучне спреме,завршен стоматолошки факултет, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у санитетском превозу –III или IV степен стручне спреме,завршено средње образовање,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство
 • За радно место техничар одржавања одеће-вешерка-II степен стручне спреме ,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић