Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директорке Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-388 од 18.03.2022. године, Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује          

         

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на одређено време 1 (једног) референта за правне послове, због повећеног обима посла, са пуним радним временом у трајању, најдуже до 24 месеца, за рад у Служби за правне, опште и кадровске послове, Дома здравља "Краљево" у Краљеву.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Високо образовање: правног смера

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,односно специјалистичким струковним студијама,по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивало високо образовање   до 10.септембра 2005.године.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

- извод из матичне књиге рођених;

- кратку биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                                                                                                              

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине 

и мастер менаџмента у здравству