Дом здравља Житиште

На основу члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора код Дома здравља Житиште, а сагласно важећем Кадровском плану број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и инструкцији о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених устамова број 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022.год. расписују се

1.ОГЛАС

за радно место

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Број извршилаца: 1 (један)

Врста радног односа: радни однос на одређено време, због повећаног обима посла до 3 месеца

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

Завршена средња медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар

Положен стручни испит

Лиценца за рад или Решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара

Држављанство Републике Србије

Положен возачки испит Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте (или очитану личну карту)
 • Фотокопију дипломе о завршеној школи-оверена фотокопија
 • Уверење о положеном стручном испиту-оверена фотокопија
 • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара-оверена фотокопија
 • Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа, достављају се на адресу: Дом здравља Житиште, ул. Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

2.ОГЛАС
за радно место

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

 

Број извршилаца: 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на одређено време, због повећаног обима посла до 3 месеца

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

 1. Завршена основна школа
 2. Држављанство Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
 • Личну карту (фотокопија или очитана)
 • Сведочанство о завршеној основној школи (оверена фотокопија)
 • Уверење о држављанству (оригинал)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „За оглас“. Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел с.р.