ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 192.став 1. тачка (1) Закона о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС” бр.96/19), чл.22. Статута Здравственог центра Књажевац од 13.06.2007.године, Кадровског плана за Здравствени центар Књажевац за 2022.годину бр.112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године и дописа Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала за Зајечарски округ – Зајечар 05- број:450-1331/17-4 од 23.06.2017.године, Здравствени центар Књажевац, ул.4.јули бр.2, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месец, са пуним радним временом за следећа радна места

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – VII- с.с.с.

за рад у служби за здравствену заштиту жена са поливалентном патронажом

1 (један) извршиоц

 

Опис послова:

обавља послове за које је оспособљен-а; врши преглед и комплетну медицинску обраду болесника и одређује терапију, по потреби службе ради у теренским амбулантама и здравственим амбулантама службе опште медицине; упућује болеснике на дијагностичка испитивања и консултативне прегледе, прописује одговарајућу терапију и прати ефекат  дејства, спроводи здравствено-васпитани рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију и документацију; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава претпостављене, о лому, квару, потребним поправкама и недостатица; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника службе; за свој рад непосредно је одговоран/на начелнику службе.

 

II

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месец, са пуним радним временом за следећа радна места

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – VII- с.с.с.

за рад у Здравственој амбуланти у Кални

1 (један) извршиоц

 

Опис послова:

обавља послове за које је оспособљен-а; врши преглед и комплетну медицинску обраду болесника и одређује терапију, по потреби службе ради у теренским амбулантама и здравственим амбулантама службе опште медицине; упућује болеснике на дијагностичка испитивања и консултативне прегледе, прописује одговарајућу терапију и прати ефекат  дејства, спроводи здравствено-васпитани рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију и документацију; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава претпостављене, о лому, квару, потребним поправкама и недостатица; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника службе; за свој рад непосредно је одговоран/на начелнику службе.

 

III

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месецa, са пуним радним временом за следећа радна места

 

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА -ТЕХНИЧАР – VI с.с.с.

за рад у служби интерне медицине

1 (један) извршиоц

 

Опис послова:

Планира и пружа ислуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; планира и организује активности које је лекар ординирао у дијагностичко-терапијској листи; обавља сложено медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину, учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента, прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; спроводи ординирану терапију и реанимацију, прати виталне параметре и региструје их у шок листи, рукује одговарајућим апаратима, контролише све излучевине болесника, даје инфузију, превија и негује постоперативне ране, спроводи оксигену терапију и ради ЕКГ, приопрема материјал и инструменте за рад, узима материјал за анализе, прати болесника на консултативне прегледе, асистира лекару при интервенцијама, припрема простор, медицинску опрему, инструменте и матеијал за рад, узима материјал за анализе, прати болесника на консултативне прегледе, асистира лекару при интервенцијама, припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; надгледа процес спровођења здравствене неге; учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредбе корисника у спровођењу истог; одлаже и уклања медицински отпад на прописан начин; прикупља контролише и врши унос здравствено-статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; Обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима;  обававља и друге послове по налогу главне сестре и  начелника одељења, за свој рад непосредно је одговоран/на главној сестри и начелнику одељења.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима у складу са законом, подзаконским актима и општим актима здравствене установе.

 

 

IV

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месец, са пуним радним временом за следећа радна места

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА -ТЕХНИЧАР – IV с.с.с.

за рад у служби опште хирургије

1 (један) извршиоц

Опис послова:

обавља све послове медицинске сестре-техничара за које је оспособљен/а; између осталог помаже лекару у раду, даје терапију, превија; спроводи мере и поступке пријема и отпуста као и адекватну припрему болесника за пријем; врши мерење телесне температуре и узимање и слање материјала за лабораторијске прегледе, планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подфршке пацијентима у складу са праксом и стандардимасавремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; у тиму са доктором и самостално спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену у оквиру теренског рада; у хитним случајевима пружа хитну медицинску помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене устаснове или куће ради даљег лечења; уклања медицински отпад на прописан начин;  обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава предпостављене, о лому, квару, потребним проправкама и недостатцима; Обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима;  обававља и друге послове по налогу главне сестре и  начелника одељења, за свој рад непосредно је одговоран/на главној сестри и начелнику  или шефу службе, одељења.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима у складу са законом, подзаконским актима и општим актима здравствене установе.

 

V

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месец, са пуним радним временом за следећа радна места

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА -ТЕХНИЧАР – IV с.с.с.

за рад у здравственој амбуланти у Кални

1 (један) извршиоц

Опис послова:

обавља све послове медицинске сестре-техничара за које је оспособљен/а; између осталог помаже лекару у раду, даје терапију, превија; спроводи мере и поступке пријема и отпуста као и адекватну припрему болесника за пријем; врши мерење телесне температуре и узимање и слање материјала за лабораторијске прегледе, планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подфршке пацијентима у складу са праксом и стандардимасавремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; у тиму са доктором и самостално спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену у оквиру теренског рада; у хитним случајевима пружа хитну медицинску помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене устаснове или куће ради даљег лечења; уклања медицински отпад на прописан начин;  обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава предпостављене, о лому, квару, потребним проправкама и недостатцима; Обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима;  обававља и друге послове по налогу главне сестре и  начелника одељења, за свој рад непосредно је одговоран/на главној сестри и начелнику  или шефу службе, одељења.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима у складу са законом, подзаконским актима и општим актима здравствене установе.

 

VI

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом за следећа радна места

 

ВОЗАЧ У СЛУЖБИ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ – средња школа –

1 (један) извршиоц

 Опис посла:

Превоз корисника по налогу непоцредног руководиоца и/или ординирајућег лекара; управља моторним возилом по налогу руководиоца и/или ординирајућег лекара; врши хитан санитетски превоз пацијента; врши санитетски превоз пацијента који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената и медицинске опреме; врши превоз приправног медицинског особља и осталог особља здравственог центра по налогу непосредног руководиоца; на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи; води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива; припрема путни налог за коришћење возила; одржава возила у уредном и исправном стању; одржава ред и чистоћу возила са којима је задужен или која користи у обављању својих радних задатака; врши периодични преглед возила и покреће захтев за уклањање уочених недостатака; поштује сва правила која се односе на безбедност и здравље радника, као и на заштиту животне околине; ради и друге послове за које је обучен а за које надлежни руководиоц у датом тренутку процени да су од важности за функционисање објекта;за свој рад непосредно одговара шефу возног парка, Начелнику слжбе за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, помоћнику директора и директору.

 

VII

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом за следећа радна места

 

ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ – средња школа. –

2 (два) извршиоца

Опис посла:

Снима и израдјује скице постојећих стања и инсталација у објектима; пружа подршку у изради предмера радова и уграднје опреме; прикупља потребне дозволе и сагласности; даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој; води евиденцију техничке документације; припрема инвестициону – техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова на објекту; прати реализацију радова; обавља стручне послове одржавања; анализира предмере рада и обавља дијагнозу узорка комплексних кварова објекта, опреме и инсталација за које је задужен; предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова; обавља стручне и техничке послове одржавања; врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама, ремонтима, монтажама; дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи; врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених радова; врши дефектаже и потребна мерења функционоалних елемената, делова и склопова са демонтажом, поправкама и монтажом; контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и уређајима; контролише рад спољних сарадникаи евидентира послове и утрошак материјала; врши надзор над извођењем радова; обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима у складу са законом, подзаконским актима и општим актима здравствене установе.

 

VIII

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом за следећа радна места

 

ПОРТИР – средња школа. –

3 (три) извршиоца

Опис посла:

врши пријем странака и даје потребна обавештења; надгледа улазак и излазак лица; води евиденцију о уласку и изласку лица; контролише и надзире рад алармног система, објекта, заштићеног подручја итд; обавештава надлежне службе у случају опасности; прима пошту и остале писмене отправке; прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима; помаже приликом одржавања круга и истовара уређаја и опреме; обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима у складу са законом, подзаконским актима и општим актима здравствене установе;

 

IX

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом за следећа радна места

 

СЕРВИРКА – средња школа –

1 (један) извршиоц

Опис посла:

Припрема и сервира топле и хладне безалкохолне напитке; врши сервирање хране корисницима у трпезаријама и по собама корисника; одржава хигијену посуђа, прибора уређаја и целокупног кухињског блока; преузима робу из магацина; води књиге задужења и раздужења робе; по налогу шефа Одсека и кувара учествује у припремању и кувању хране и у припреми зимнице; по утврђеном распореду врши поделу хране болесницима по одељењима и врши прање посуђа; учествује у одржавању хигијене у кухињи и у другим просторијама које користи кухиња; обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима у складу са законом, подзаконским актима и општим актима здравствене установе:

X

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом за следећа радна места

 

СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

за рад у Здравственој амбуланти у Кални

 – основна школа –

1 (један) извршиоц

Опис посла:

Обавља послове одржавања хигијене просторија у којима се обавља здравствена делатност; врши чишћење, прање и одржавање радних и других просторија, намештаја, помоћних просторија; врши дезинфекцију просторија, сакупљање отпадака и смећа из просторија и износи смеће до контејнера; једном недељно врши генерално чишћење свих просторија, пере и брише зидове, врата прозоре, браве, уређаје, опрему и остала средства које користе радници у служби; врши транспорт чистог и нечистог рубља; врши преузимање средстава за чишћење и дезинфекцију од главне сестре; обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима у складу са законом, подзаконским актима и општим актима здравствене установе.

 

XI

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС) и посебним прописима везаним за јавне службе из области здравствене заштите:

 

Услови за обављање послова и радних задатака за доктора медицине из тачке  I и II огласа:    

- завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме, доктор медицине;

- положен стручни испит;

- поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе);

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних

 

Услови за обављање послова и радних задатака за вишумедицинску сестру техничара из тачке III огласа:    

- VI степен стручне спреме – виша медицинска сестра техничар;

- положен стручни испит;

- поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе);

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

 

Услови за обављање послова и радних задатака за медицинску сестру техничара из тачке IV и V огласа:    

- IV степен стручне спреме – медицинска сестра техничар;

- положен стручни испит;

- поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе);

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

 

Услови за обављање послова и радних задатака за возача из тачке VI огласа:    

- средња школа ;

- возачка дозвола „Б“ категорије

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

 

Услови за обављање послова и радних задатака за техничара инвестиционог одржавања и одржавања уређаја и опреме, портира и сервирку из тачке VII, VIII и IX огласа:    

- средња школа ;

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

 

Услови за обављање послова и радних задатака за спремача/спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге из тачке X огласа:    

- основна школа;

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

 

XII

            Критеријуми за избор кандидата из тачке  I и II ове одлуке су:

 1. просечна оцена током студија - максимално 20 бодова
 2. дужина студирања - максимално 20 бодова
 3. дужина чекања на запослење

(након положеног стручног испита на

пословима здравствене заштите)                            - максимално  5 бодова

 1. радно искуство стечено у ЗЦ Књажевац - максимално 15 бодова

-подразумева волонтерски рад у ЗЦ Књажевац

 након положеног стручног испита

 на пословима здравствене заштите)

 1. оцена рада у ЗЦ Књажевац

- подразумева оцену коју даје начелник,

односно шеф службе за радно ангажовање

у ЗЦ Књажевац након положеног стручног

испита на пословима здравствене заштите)           - максимално 10 бодова

 1. тест и оцена на разговору - максимално 30 бодова (15 бодова тест и

                                                                     15 бодова оцена на разговору)

 

XIII

             Критеријуми за избор кандидата из тачке  III су:

 1. просечна оцена током школовања - максимално 20 бодова

                у  вишој медицинској школи

 1. дужина чекања на запослење код НСЗ

    (након положеног стручног испита на

    пословима здравствене заштите)                                   - максимално  5 бодова

 1. искуство у струци – (подразумева

    волонтерски рад у Здравственом центру

    Књажевац након положеног стручног

    испита на пословима здравствене заштите)                   - максимално 20 бодова

 1. оцена рада у ЗЦ Књажевац подразумева

    оцену коју даје начелник, односно шеф

    службе за радно ангажовање у ЗЦ Књажевац

    након положеног стручног испита

    на пословима здравствене заштите)                               - максимално 5 бодова

 1. оцена на тесту             - максимално 30 бодова
 2. оцена на разговору - максимално 20 бодова

 

XIV

             Критеријуми за избор кандидата из тачке  IV и  V су:

 1. просечна оцена током школовања - максимално 20 бодова

                у  Медицинској школи

 1. дужина чекања на запослење код НСЗ

    (након положеног стручног испита на

    пословима здравствене заштите)                                   - максимално  5 бодова

 1. искуство у струци – (подразумева

    волонтерски рад у Здравственом центру

    Књажевац након положеног стручног

    испита на пословима здравствене заштите)                   - максимално 20 бодова

 1. оцена рада у ЗЦ Књажевац подразумева

    оцену коју даје начелник, односно шеф

    службе за радно ангажовање у ЗЦ Књажевац

    након положеног стручног испита

    на пословима здравствене заштите)                               - максимално 5 бодова

 1. оцена на тесту             - максимално 30 бодова
 2. оцена на разговору - максимално 20 бодова

 

 

XV

            Критеријуми за избор кандидата из тачке  VI, VII, VIII, IX и  X  су:

           

 1. 1. дужина чекања на запослење код НС             - максимално  30 бодова
 2. 2. искуство у струци – (подразумева

    волонтерски рад у Здравственом центру

    Књажевац)                                                                           - максимално 20 бодова

 1. 3. оцена рада у ЗЦ Књажевац подразумева

    оцену коју даје начелник, односно шеф

    службе за радно ангажовање у ЗЦ Књажевац )               - максимално 10 бодова

 1. 4. оцена на разговору - максимално 40 бодова

 

 

XVI

За посао из тачке I и II огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

 1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

и

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому / уверење  о завршеном медицинском факултету;

2.уверење о положеном стручном испиту;

3.дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);

4.извод из матичне књиге рођених;

5.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

6.уверење о држављанству;

7.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

8.фотокопију радне књижице (уколико исту поседује);

 1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите).
 2. 10. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

 

XVII

За посао из тачке III огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

 1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

и

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому / уверење о завршеном школовању на вишој медицинској школи звање виша медицинска сестра техничар;

2.уверење о положеном стручном испиту;

3.дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);

4.извод из матичне књиге рођених;

5.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

6.уверење о држављанству;

7.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

8.фотокопију радне књижице уколико радник поседује исту;

 1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите).
 2. 10. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

XVIII

За посао из тачке IV и V огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

 1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

и

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому   о завршеном осмогодишњем школовању и минимум два разреда средње школе;

2.извод из матичне књиге рођених;

3.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

4.уверење о држављанству;

5.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

6.фотокопију радне књижице уколико радник поседује исту;

 1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац).
 2. 8. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

XIX

За посао из тачке VI огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

 1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

и

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому   о завршеноj средњој школи;

2.извод из матичне књиге рођених;

3.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

4.уверење о држављанству;

5.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

6.фотокопију радне књижице уколико радник поседује исту;

 1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац).
 2. 8. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.
 3. фотокопију или очитану саобраћајну дозволу „Б“ категорије кандидата;

 

XX

За посао из тачке VII, VIII и IX огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

 1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

и

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому   о завршеноj средњој школи;

2.извод из матичне књиге рођених;

3.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

4.уверење о држављанству;

5.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

6.фотокопију радне књижице уколико радник поседује исту;

 1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац).
 2. 8. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

XXI

За посао из тачке X огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

 1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

и

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому   о завршеном осмогодишњем школовању;

2.извод из матичне књиге рођених;

3.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

4.уверење о држављанству;

5.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

6.фотокопију радне књижице уколико радник поседује исту;

 1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац).
 2. 8. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

XXII

Кандидат који одлуком директора буде изабран за пријем у радни однос, пре потписивања Уговора о раду, биће дужан да достави у року од 15 дана:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

- уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос

 

XXIII

 

Решењем директора биће формирана Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата рангирати, доктора медицине на основу критеријума из тачке XII подтачка 1. до 4 ове одлуке, вишу медицинску сестру техничара на основу критеријума из тачке XIII подтачка 1. до 3. ове одлуке, медицинске сестре техничаре на основу критеријума из тачке XIV подтачка 1. до 3. ове одлуке a возача, техничара инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме, портира, сервирку и спремача/спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге  на основу критеријума из тачке XV подтачка 1. до 2. ове одлуке, примењујући пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који има најбоље показатеље-параметре остварити максималан број бодова а сви остали пропорционално мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум из тачке XII подтачке 5., тачке XIII подтачке 4, тачке XIV подтачке 4 и критеријум из тачке XV подтачка 3. ове одлуке бодоваће начелници односно шефови служби у ЗЦ Књажевац у којима је кандидат био радно ангажован.

Кандидати који су се јавили на оглас за радно мсто доктора медицине, више медицинске сестре-техничара и медицинске сестре-техничара, испуњавају услове из огласа и буду ушли у ужи избор од 5 најбоље рангираних кандидата после спроведеног бодовања од стране комисије и начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, биће позвани да ураде тест и са њима ће се обавити стручни разговор. О тесту и разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник

Кандидати који су се јавили на оглас за радно мсто возача, техничара инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме, портира, сервирке и спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге, испуњавају услове из огласа и буду ушли у ужи избор од 5 најбоље рангираних кандидата после спроведеног бодовања од стране комисије и начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, биће позвани да на разговор. О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова које кандидат добије на тесту и разговору.

 

XXIV

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац.

У овом огласу користи се мушки граматички род, с тим да се односи на особе мушког и женског рода, без дискриминације.

 

XXV

 

Оглас се објављује на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац.
Рок за подношење пријава је 10 (десет) дана од дана објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs)

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, ул. 4. јули бр.2, 19350 Књажевац, (Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац) са назнаком: Пријава на оглас  за пријем у радни однос (прецизно навести за које радно место) за радно место доктора медицине, доктора медицине за рад у ЗА Кална, вишу медицинску сестру, медицинску сестру техничара, медицинску сестру техничара за рад у ЗА Кална, возача, техничара инвестиционог одржавања и одржавања уређаја и опреме, портира, сервирке и спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у ЗА Кална.

Напомињемо да једна пријава може да буде само за једно радно место, уколико кандидат жели да конкурише за више радних места мора за свако радно место, за које конкурише, да поднесе посебну пријаву.

 

 

В.Д. Директора Здравственог центра Књажевац

Др Ивица Ракић