Општа болница Крушевац

Поступајући у складу са Одлуком директора о пријему у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца бр.2755/22 од 18.03.2022.године, вд.директор Опште болнице Крушевац, врши се

 

ИЗМЕНА ОГЛАСА

БР.2020/22 ОД 03.03.2022.ГОДИНЕ

 

I

 

Мења се текст огласа за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца бр.2020/22 од 03.03.2022.године  од објављеног у публикацији Послови Националне службе за запошљавање дана 16.03.2022.године и веб сајту установе и Мнистарства здраља због техничке грешке у делу који се односи на услове  за послове под редним бројем  8  и у пречишћеном тескту гласи :

 

8. Mедицинска сестра/техничар у дијагностици за рад у Болничкој банци крви Службе трансфузиологије при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

– 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

II

 

Остали непромењени делови Огласа Опште болнице Крушевац бр.2020/22 од 03.03.2022.године, објављеног у публикацији „Послови“ дана 16.03.2022.године остају да важе.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава  по овом огласу 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање као и сајту Министраства здравља.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште медицине