Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

    На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 96/2019) и Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-64/2022-02, од 08.03.2022. године, в.д. директора расписује:

 

 ОГЛАС ЗА  ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

На пословима –Техничар инвестиционог и техничког одржавања  и одржавања уређаја  и опреме два извршиоца на одређено време, до три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима послова, у складу са законом.

 

Кандидати су обавезни да  доставе:

- пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми (диплома о завршеној трогодишњој или четворогодишњој школи  техничког смера) и

- фотокопију личне карте.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, прибављено о свом трошку.

 

Опис послова:

 - снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима;

- пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме; - прикупља потребне дозвола и сагласности;- даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој;

- води евиденцију техничке документације;

- припрема инвестиционо - техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова на објектима;- прати реализацију радова;

- обавља стручне послове одржавања;

- анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме и инсталација за које је задужен;

- предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова;

- обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;

-обавља механичарске/електричарске/водоинсталатерске/браварске/столарске/лимарске/ молерске/аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки;

- припрема објекте, опрему и инсталације за рад;

- обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;

- пушта опрему у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

- прати параметре рада и подешава опрему;

- рукује постројењима у котларници;

- обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;

- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;

- ради на пословима ложења и одржавања грејног система, пушта у погон, води и зауставља рад котларнице и стара се о исправности рада и функционисања целог система;

- уређује и одржава зелене површине око објеката;

- одржава хигијену околине;

- примењује мере противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду;

- доноси храну из кухиње, односи остатке хране и отпатке из кухиње и одељења до означеног места,

- врши замену рубља у вешерају болнице, односи прљав веш са одељења у вешерај и доноси чист веш из вешераја на одељења, евидентира прљав веш на одељењу (вешерају), као и чист веш из вешераја,

 -прима и складишти робу у магацин на основу прописане пратеће документације и непосредног увида бројањем, мерењем и сл., контролише квалитет и квантитет пристигле робе у магацин,

- учествује у истовару робе након допремања од стране добављача и

- одржава чистоћу дворишта, износи смеће, чисти снег и посипа со или ризлу.  

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор