Специјална болница за психијатријске болести“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 96/2019) и Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-64/2022-02, од 08.03.2022. године, в.д. директора расписује:

 

 

ОГЛАС ЗА  ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 На пословима – Спремач/спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима  – два извршиоца на одређено време, до три месеца са пуним радним временом, због повећаног обима послова, у складу са законом.

 

Кандидати су обавезни да  доставе:

- пријаву са личном и радном биографијом, са адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми (диплома о завршеној основној школи) и

-  фотокопију личне карте.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, прибављено о свом трошку.

 

Опис послова:

- одржава хигијену просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност;

- одржава хигијену у административним просторијама;

- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околини здравствене установе;

- води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора за одржавање хигијене;

- обавештава главну медицинску сестру-техничара одељења на којем ради о уоченим оштећењима;

- одржава хигијену санитарних чворова, празни ноћне судове, врши дезинфекцију истих, износи смеће и чисти просторе испред зграде у којој ради, учествује у доношењу и расподели хране, доноси односи и дезинфикује сво посуђе, брише стаклене површине, пере завесе, риба подове и зидове, паје фасаде зграде, једном недељно врши генерално спремање свих просторија, учествује у раду одељењских састанака.

-  врши разврставање отпада на лицу места;

- одговоран је за потрошни материјал намењен за одржавање хигијене и стара се о правилном трошењу истог;

- води евиденцију дезинфекције и одговара за правилно вођење исте и радних раствора;

- спроводи процедуре за спречавање интрахоспиталних инфекција;

- одговара за сав инвентар са којим је задужена и са којим рукује;

- учествује у припремању инвентара за расход и за инвентарисање (годишњи попис);

 

 

    Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миклош др Рената