Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

    На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 96/2019) и Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-64/2022-02, од 08.03.2022. године, в.д. директора расписује:

 

ОГЛАС ЗА  ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  

 На пословима – Портир у посебним условима рада  – један извршилац на одређено време до три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима послова, у складу са законом.

 

Кандидати су обавезни да  доставе:

-  пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми (диплома о завршеној  средњој трогодишњој или четворогодишњој школи) и

-  фотокопију личне карте.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, прибављено о свом трошку.

 

Опис послова:

- врши пријем странака и даје потребна обавештења;- води евиденцију о уласку и изласку странака;- води евиденцију о уласку и изласку запослених;

- контролише и надзире рад алармног система, уколико је инсталиран;

- прима пошту и остале писмене отправке;- прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима;- стара се да рампа увек буде спуштена и да у болнички круг не улазе незапослена и непозната лица;

- подиже и спушта рампу ради улаза и излаза санитетских возила и путничких возила која могу улазити;- издаје и контролише пропуснице, прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом;-  спречава неовлашћено изношење имовине;- ноћу обилази круг болнице, проверава ограде и браве;

 

    Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миклош др Рената