ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

дел.број:1279/2022

датум:10.03.2022.год.

КРУШЕВАЦ

                  На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 96/2019, бр.58/2020 – Анекс), члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 1278/22 oд 10.03.2022. године,  директор  Дома здравља Крушевац, расписује         

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Стоматолошка сестра-техничар, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 3 месеца за рад на пословима стоматолошка сестра - техничар у амбуланти, у Одељењу за дечију и превентивну стоматологију.

                    - 1 извршилац.

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

- завршена  средња  медицинска школа стоматолошког или  општег смера,   IV степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

Опис послова :Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Крушевац.

 

            Кандидати који се пријављују на оглас  достављају :

             -  пријаву на оглас у којој се наводи за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору;

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

              О коначном избору кандидата одлучује директор.

             Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“  Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web страни Министарства здравља, oгласној табли Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.