ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДОМ  ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

дел.број : 1275/2022

датум: 10.03.2022.год.

КРУШЕВАЦ

                 На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 96/2019, бр.58/2020 – Анекс), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-726/2022 од 31.01.2022.године, Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 1274/22 oд 10.03.2022.године и члана 23. Статута Дома здравља Крушевац,  директор  Дома здравља Крушевац, расписује

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

               Спремачице, на неодређено време, за рад на пословима спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање  хигијене објеката и простора   Дома здравља Крушевац.   

                     - 1 извршилац.

 

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

   - основно образовање 

   

Опис послова : Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова  у Дому здравља Крушевац.  

              Кандидати који се пријављују на оглас  достављају:  

             -  пријаву  на оглас у којој се наводи за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о основном образовању;

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

            О коначном избору кандидата одлучује директор.

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“  Националне службе за запошљавање.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања, на web sajtu Министарства здравља, огласној табли  Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.