РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“ У 2022. ГОДИНИ

Београд 22.03.2022.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 17. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 25/19), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/21) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2022. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, (,,Службени гласник РС”, број 149/20) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 –"Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији", одобрена у износу од 9.960.450,00 динара.

                       

Члан 2.

           

            Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. тачка 12. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 25/19) и односи се на обезбеђење здравствене заштите припaдницимa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe.

 

Члан 3.

 

            Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

 

Члан 4.

 

            Општи критеријуми и мерила на основу којих се удружењима врши распоред средстава из члана 3. ове одлуке су :

 

-

да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

-

да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

забрањени законом,

-

да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

области здравља и области ромског становништва

-

Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;

-

Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља и финансијера.

 

            Пројекту удружења може се доделити највише 500.000,00  динара

           

Члан 5.

 

          Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

 

          По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

 

          У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

 

Члан 6.

 

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 – " Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2022. години су:

КОМПОНЕНТА А:

Бр

Назив пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Превенција карцинома: значај и последице

Удружење Рома Беочин, Беочин

315.000,00

2

Здравље и Роми

Републичко удружење студената са хендикепом, Београд

497.500,00

3

Информиши се и спречи насиље

„Жељана“, Банатско Ново Село

230.000,00

4

Превенцијом продужи живот

Удружење Рома Блаце, Блаце

371.700,00

5

Превентивни гинеколошки прегледи за жене ромске националне мањине

Друштво Рома Зајечар, Зајечар

254.000,00

6

Здравље Рома сакупљача отпада у Смедереву

Ромски центар „Месем Ром“,  Београд

500.000,00

7

Побољшање здравља Рома у Нишавском Јабланичком и Топличком округу

Удружење Рома „Точак“,Мерошина

498.500,00

8

Превенција болести зависности младих Рома

„Отворено срце“ Београд

500.000,00

9

Здравственом културом против ковида

Друштво Рома „Прокупље“, Прокупље

500.000,00

10

Здравље Рома и Ромкиња

Центар за едукативно укључивање-ЦЕУ центар, Стара Пазова

313.000,00

11

Сачувајмо здравље

Асоцијација здравствених медијаторки-Београд

500.000,00

12

Корак до здравља

„Мост 014“, Ваљево

500.000,00

13

„Сачувајмо своје здравље - COVID-19 “

Центар за интеграцију Рома региона,Београд

500.000,00

14

Здравствена инклузија Рома и планирано потомство

Удружење медицинских сестара предшколских установа Јужно –бачког региона, Бачка Паланка

500.000,00

15

Удахни нови почетак

Ромско удружење „Карловачке зоре“,

Сремски Карловци

240.000,00

16

И ми на здраво имамо право

Удружење грађана за подршку европским интеграцијама „Романи де“, Крушевац

240.750,00

 

 

УКУПНО

6.460.450,00

(словима :шест милиона четиристотинешесдесет хиљада четиристотинепедесет динара).

 

КОМПОНЕНТА Б:

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Градимо здравији свет

Удружење грађана „Мона Лиза“- Бeoгрaд

500.000,00

2

Утицај здравствене заштите на ромску популацију

Удружење за подршку „Хигија“ Београд

500.000,00

3

Учинимо здравствену заштиту доступном

Европски цивилни форум - Београд

500.000,00

4

Живети без страха

Центар за интеграцију Рома региона-Бeoгрaд

500.000,00

5

Изабрани лекар

Центар за подршку „Хитан позив“- Бeoгрaд

500.000,00

6

Важност имунизације  Рома

Асоцијација здравствених медијаторки -Београд

500.000,00

7

Здраво родитељство

Центар за развој и подршку-Београд

500.000,00

 

 

УКУПНО

3.500.000,00

(словима:три милиона петстотина хиљада динара)

 

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.